Zakładanie firmy - Page 4

1

2

3

4

5

 

Kredyty preferencyjne dla przedsiębiorców

Inwestycje w prowadzoną działalność gospodarczą są jedyną szansą na poprawę osiąganych wyników sprzedaży. Jednak na takie inwestycje bardzo często brak wystarczających środków w wewnętrznym budżecie firmy. Dlatego przedsiębiorcy, jeśli tylko nadarza się taka okazja decydują się na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego, czy jego atrakcyjniejszego odpowiednika, jakim jest kredyt preferencyjny. Różnicą między zwyczajnym kredytem inwestycyjnym, a kredytem preferencyjnym jest fakt, że do odsetek w kredycie preferencyjnym dopłaca państwo. Zakres pomocy określony jest w umowie kredytowej. Kredyty preferencyjne cechuje najkorzystniejsze oprocentowanie na rynku, z rzadka przekraczające siedem procent w skali roku. Ważne, że przy kredytach preferencyjnych rzadko wymagany jest wysoki kapitał własny, jeżeli już się pojawia to na poziomie nie wyższym niż dziesięć procent. W tym akurat względzie posiada przewagę także nad kredytami technologicznymi, przy których przedsiębiorca musi posiadać aż dwadzieścia pięć procent środków potrzebnych na doprowadzenie inwestycji do końca. Za minus takiej formy kredytowania można uznać długość okresu spłaty, bo sześć lat, to nie zawsze okres wystarczający do zarabiania na danej inwestycji. We wniosku kredytowym przedsiębiorca rzecz jasna wskazuje cel przeznaczenia kredytu.

Wpis do rejestru przedsiębiorców

By być uważanym za pełnoprawnego przedsiębiorcę trzeba uzyskać w trakcie odpowiedniej procedury wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Najłatwiejsze zadanie czeka osoby planujące rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej i osoby przymierzające się do zawiązania spółki cywilnej. Pozostałe formy są nieco bardziej skomplikowane, czasochłonne i kosztowniejsze. Decydując się na założenie jednoosobowej firmy jedyne, co musimy na samym początku zrobić to wypełnić i wysłać wniosek o wpis na listę krajowych przedsiębiorców. Wniosek znajdziemy w Internecie po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową frazy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Tak wypełniony wniosek powinniśmy wysłać najlepiej drogą elektroniczną. W ten sposób najszybciej otrzymamy wpis. Istnieją jeszcze dwie inne metody dostarczenia wniosku, za pośrednictwem poczty, oraz osobista wizyta we właściwym urzędzie ze względu na siedzibę naszej firmy. Przepisy dotyczące rejestracji swojej działalności gospodarczej na przestrzeni ostatnich kilku lat uległy uproszczeniu, choć jeszcze im daleko do doskonałości. Omawiany wniosek jest jednocześnie zgłoszeniem przedsiębiorcy do zakładu ubezpieczeń społecznych w postaci płatnika składek, oraz do urzędu skarbowego. Wysłanie wniosku i rejestracja są darmowe.

Kapitał zakładowy w spółkach handlowych

Regulatorem poczynań przedsiębiorców w kwestiach zakładania spółek, ich przekształcania, prowadzenia i likwidacji jest kodeks spółek handlowych. Nie jest wielkim odkryciem stwierdzenie, że niektóre formy prawne można założyć szybciej, gdyż obowiązują w nich prostsze procedury i mniejsze wymogi formalne. Jednym z takich najczęstszych wymogów stawianych przez ustawodawcę przed wspólnikami chcącymi założyć daną formę organizacyjno-prawną jest konieczność posiadania kapitału zakładowego w określonym w odpowiednich przepisach prawa handlowego wymiarze. Najmniejszy kapitał zakładowy muszą zebrać wspólnicy planujący stworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Także druga ze spółek kapitałowych, czyli spółka akcyjna posiada wymóg zebrania kapitału podstawowego i to aż w wysokości stu tysięcy złotych. Powszechnie wiadomo, że każda spółka akcyjna ma prawo do emisji akcji i obligacji. Niektóre ze spółek akcyjnych notują swoje akcje na giełdzie papierów wartościowych. Niewiele jednak osób wie, że dostać się na parkiet giełdowy przez spółkę, to konieczność zgromadzenia aż czterdziestu milionów złotych kapitału podstawowego. Pośród spółek osobowych tylko w spółkach komandytowo-akcyjnych trzeba zebrać pięćdziesiąt tysięcy złotych, pozostałe są wyjęte z tego obowiązku. W spółkach europejskich kapitał zakładowy wynosi sto dwadzieścia tysięcy euro.

Przesłanki do założenia spółki akcyjnej

Spółki kapitałowe w naszym krajowym ustawodawstwie na mocy kodeksu spółek handlowych podzielono na dwie grupy, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Są to proponowane formy prawne, jeśli wraz ze wspólnikami zamierzamy prowadzić działalność o szerokim zasięgu na terenie naszego kraju, gdy chcemy od razu zaistnieć na arenie międzynarodowej, wówczas potrzebne nam będzie założenie spółki europejskiej. Jeśli chodzi o spółkę akcyjną, to do jej założenia potrzebne jest przede wszystkim posiadanie przez wspólników stu tysięcy złotych. Taką spółkę akcyjną mogą założyć osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze z wykluczeniem jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Tego typu formy organizacyjno-prawne są bardzo dobrze postrzegane przez innych przedsiębiorców i kontrahentów. Minusem takiej działalności gospodarczej, poza obowiązkiem zgromadzenia kapitału zakładowego jest przymus prowadzenia pełnej księgowości, co wiąże się z dodatkowymi kosztami w postaci obsługi finansowej firmy, prawnej, podatkowej. Każda spółka akcyjna może emitować papiery wartościowe, i być notowana na giełdzie. Jednak w przypadku wejścia na giełdę, potrzebny jest kapitał zakładowy na poziomie czterdziestu tysięcy złotych. Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest ponad sześćset spółek.

Zalety spółki europejskiej

Odpowiednikiem spółki akcyjnej na skalę europejską jest spółka europejska. Rejestrowana jest spółka europejska w kraju, w którym posiada siedzibę statutową. W naszym kraju organem, który dokonuje takich rejestracji jest krajowy rejestr sądowy. Jednak by założyć działalność gospodarczą tego rodzaju trzeba posiadać sto dwadzieścia tysięcy euro kapitału zakładowego, czyli największy kapitał początkowy spośród wszystkich form prawnych, które mogą funkcjonować na terytorium naszego kraju. Spółkę europejską można prowadzić we wszystkich dwudziestu siedmiu krajach unijnych. Oddziały spółki europejskiej mogą być rozrzucone po wielu krajach, nie trzeba przy tym rejestrować ich w każdym z tych krajów. Zakładając spółkę europejską wspólnicy mają zdecydowanie większe perspektywy rozwoju i od razu wkraczają na rynek międzynarodowy, na którym łatwiej znaleźć tańszą siłę roboczą i lepiej wykwalifikowanych pracowników. Księgowość w spółce europejskiej może być prowadzona na dwa sposoby, albo w walucie krajowej albo w euro, decyzja należy do przedsiębiorcy. Poza zebraniem odpowiedniego kapitału zakładowego, na spółkach europejskich ciąży dodatkowo jeszcze obowiązek powoływania zarządu. Z prowadzeniem działalności w kilku krajach mogą się także wiązać problemy natury formalnej, trudniej się porozumieć posiadając kilka oddziałów.

Kodeks spółek handlowych

Ustawą regulującą zakładanie, prowadzenie, przekształcanie i likwidację spółek osobowych i kapitałowych zawiera kodeks spółek handlowych. Ostatnia zmiana tego kodeksu miała miejsce w kwietniu dwa tysiące jedenastego roku. Określa on zasady funkcjonowania czterech spółek osobowych i dwóch kapitałowych. Poza tym reguluje działalność spółek i spółdzielni europejskich. Dziedzina prawa handlowego jest niezwykle rozbudowana i skomplikowana by właściwie i sprawnie poruszać się w tym temacie potrzeba wiele czasu. Do grona spółek kapitałowych kodeks spółek handlowych zalicza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Natomiast spółkami osobowymi są w myśl omawianych przepisów, spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Na próżno szukać w kodeksie spółek handlowych uregulowań dotyczących spółek cywilnych, ponieważ ustawodawca zamieścił je w innym kodeksie, mianowicie w kodeksie cywilnym. Z zawiązaniem każdej z wymienionych powyżej spółek, czy to osobowych, czy to kapitałowych wiążą się pewne wady i zalety. Każdy przedsiębiorca powinien dopasować formę działalności pod względem planowanego zasięgu, oraz posiadanego kapitału. Dla trzech spółek kodeks spółek handlowych przygotował konieczność zebrania kapitału podstawowego, są nimi obie spółki kapitałowe i spółki komandytowo-akcyjne.

Założenie spółki partnerskiej

Ciekawą formą organizacyjno-prawną występującą w polskim prawie handlowym jest bez wątpienia spółka partnerska. Jest to jeden z rodzajów spółki osobowej. Wszystkie spółki partnerskie są z mocy prawa pod szczególną ochroną. Minusem takiej działalności jest fakt, że mogą ją założyć tylko i wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. Listę wolnych zawodów wymienia w odpowiednim przepisie kodeks spółek handlowych. Do tej grupy należą między innymi, zawód pielęgniarki, tłumacza przysięgłego, rzeczoznawcy majątkowego, brokera nieruchomości, adwokata, aptekarza, czy zawód radcy prawnego. Zaletą takiej spółki jest brak konieczności posiadania minimalnego, nominalnego kapitału zakładowego. Zakres działalności takiej spółki może być zdecydowanie wyższy, niż na przykład w przypadku spółek cywilnych. Wykonywać wolny zawód możemy także w formie jednoosobowej, jednak taka forma prawna daje o wiele większe możliwości, w ten sposób łatwiejsze jest realizowanie większych przedsięwzięć związanych z wykonywanym zawodem. Ponadto nie występuje odpowiedzialność zbiorowa za długi spółki. Każdy z parterów odpowiada indywidualnie za swoje zobowiązania, które zaciągnął w trakcie swoje działalności. Spółki partnerski mogą zostać opodatkowane według najkorzystniejszej formy, czyli ryczałtu ewidencjonowanego.

Prowadzenie spółki jawnej

Do założenia spółki jawnej potrzebna jest umowa sporządzona w obecności notariusza pod rygorem nieważności. Jest to jedna ze spółek osobowych i najbardziej opłacalna jest to forma dla wspólników planujących prowadzenie działalności o niewielkim zasięgu. Minusem niewątpliwym tejże formy organizacyjno-prawnej jest występowanie odpowiedzialności zbiorowej wspólników za zobowiązania w stosunku do wierzycieli. Każdy wierzyciel spółki swoich roszczeń może dochodzić z majątku wybranego wspólnika. Wniosek z tego taki, że przy zakładaniu spółki jawnej warto dobierać wspólników po dokładnym przemyśleniu. Choć występuje to niewygodne uregulowanie to z drugiej strony w spółkach jawnych nie ma konieczności gromadzenia kapitału podstawowego, jak to ma miejsce w spółkach komandytowo-akcyjnych, czy też spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Treść umowy spółki jawnej może być dowolnie formułowana, według preferencji wspólników. Wkład do majątku wspólnego można wprowadzić nie tylko w postaci środków pieniężnych, lecz także w formie usług czy wiedzy. Taki rodzaj działalności gospodarczej wymaga także konieczność posiadania kasy fiskalnej, jeśli roczne obroty w naszej firmie przekraczają pięćdziesiąt tysięcy złotych. Spółkę jawną na zewnątrz może reprezentować każdy ze wspólników, nie ma w tym zakresie żadnych obostrzeń.

Procedura zakładania działalności gospodarczej

Długość i stopień skomplikowania procedur prowadzących do założenia działalności gospodarczej w dużej mierze zależy od formy prawnej naszego przedsiębiorstwa. Indywidualną działalność gospodarczą czy spółkę cywilną założyć niezwykle łatwo. Jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą, to pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o wpis do ewidencji przedsiębiorców. Najprostszą drogą na wysłanie takiego wniosku rejestracyjnego jest forma elektroniczna. Jednak każdy przedsiębiorca może osobiście pofatygować się do właściwego urzędu, albo wysłać wniosek w formie listu. Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpisanie naszej osoby na listę płatników składki w zakładzie ubezpieczeń społecznych i urzędzie skarbowym, a także prośbą o nadanie nam numeru REGON. Kolejnym krokiem na drodze do zostania przedsiębiorcą w naszym kraju jest konieczność odwiedzenia głównego urzędu statystycznego. W dzisiejszym świecie, przedsiębiorca nie może się sprawnie poruszać bez posiadania konta firmowego, jednak jest to etap, który można załatwić w pół godziny. Gdy zamierzamy zatrudniać pracowników, wówczas potrzebna będzie także wizyta w państwowej inspekcji pracy. Zgłoszenia pracowników trzeba dokonać tak szybko, jak to tylko możliwe.

Dotacje na start firmy

Nie ma powodu by porzucać marzenia o własnej działalności gospodarczej, tylko ze względu na brak odpowiedniego kapitału początkowego. Wiele osób, tak bardzo jest zajętych myśleniem o tym, czego im brakuje do rozpoczęcia danego projektu, że w końcu porzucają całkowicie pomysł o przeprowadzeniu go do końca. A przecież dla osób, które przygotowują się do rozpoczęcia działalności gospodarczej uruchomiono wiele programów pomocowych, wśród nich program w ramach, którego można otrzymać nawet czterdzieści tysięcy warunkowo bezzwrotnej pomocy. Przedsiębiorca nie będzie musiał zwrócić tych pieniędzy, jeżeli utrzyma swoją firmę na rynku przez dwanaście miesięcy. Poza tym programem powstało jeszcze wiele innych, które mają na celu aktywizację wielu grup społecznych wyłączonych przez pracodawców, jako potencjalnych kandydatów do pracy. Takimi grupami społecznymi są z pewnością osoby, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia, czy osoby niepełnosprawne. Dotację do rozpoczęcia działalności gospodarczej otrzymać można też z urzędu gminy. Maksymalna wysokość takiej pomocy to dwadzieścia jeden tysięcy złotych. Zazwyczaj są to niższe dofinansowania, dużo zależy od kompletności i rentowności przedstawionego projektu biznesowego. Nawet, jeśli nie uda się nam uzyskać dofinansowania z żadnego z programów, są jeszcze banki.